Things to see on the ground

Trip to Vigo in Spain, July 2010
Trip to Vigo in Spain, July 2010
Coastline near San Sebastian
Leon Smit